วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การหมุนเวียนโลหิต

หัวใจ (Heart) ในกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นอวัยวะสำหรับการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยอาศัยโครงสร้างของกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle)

http://th.wikipedia.org/wiki/หัวใจ
หัวใจ